Inquiry

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3.2.1/TIS

Przedsiębiorstwo TIS TOMASZ ANIOŁ zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego tj. ZAUTOMATYZOWANA LINIA TECHNOLOGICZNA DO PRODUKCJI, TRANSPORTU I PAKOWANIA INNOWACYJNEJ SZPULI DO NAWIJANIA DRUTU SPAWALNICZEGO (1 KPL.) w ramach projektu pn. „Innowacyjna szpula do nawijania drutów spawalniczych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.01-IP.03-00-001/20.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 1/3.2.1/TIS.
Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
Wzór oświadczenia o zobowiązaniu o zachowaniu poufności - Załącznik nr 3.

Zapytanie ofertowe TIS POPW Download
Załącznik 1 Download
Załącznik 2 Download
Załącznik 3 Download

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej dla firmy TIS Tomasz Anioł w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY TIS TOMASZ ANIOŁ W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

ZAŁĄCZNIK:
Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego Download

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

Firma TIS Tomasz Anioł zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy TIS Tomasz Anioł oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY TIS TOMASZ ANIOŁ W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe.
Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi – załącznik nr 2.
Zestawienie dot. osób dedykowanych do realizacji usługi posiadających doświadczenie w zakresie projektowania produktów w branży zamawiającego – załącznik nr 3.
Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów – załącznik nr 4.
Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji audytów wzorniczych o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych w ciągu ostatnich 5 lat – załącznik nr 5.
Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi – załącznik nr 6.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 7.
Dokument wskazujący zasady realizacji audytu wzorniczego w odniesieniu do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i zgodności z dyrektywą w tym zakresie – załącznik nr 8.
Proponowany przez Oferenta wzór umowy warunkowej na realizację przedmiotu zapytania ofertowego lub oświadczenie o braku posiadania wzoru umowy warunkowej – załącznik nr 9.
Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej – załącznik nr 10.
Dokument wskazujący zasady realizacji audytu wzorniczego w odniesieniu do polityk horyzontalnych UE – załącznik nr 11.

Załącznik 1 Download
Załącznik 2 Download
Załącznik 3 Download
Załącznik 43 Download
Załącznik 5 Download
Załącznik 6 Download
Załącznik 7 Download
Załącznik 8 Download
Załącznik 9 Download
Załącznik 10 Download
Załącznik 11 Download

UE dotations